Skip to content

Team Members

Zoubin Ghahramani


Hong Ge


Kai Xu


Martin Trapp


Will Tebbutt


Mohamed Tarek


Tor Erlend Fjelde


Cameron Pfiffer


David Widmann


Sharan Yalburgi


Qingliang ZHUO


Philipp Gabler


Miles Lucas


Théo Galy-Fajou


Harrison Wilde


Jose Storopoli


Rik Huijzer


Jaime Ruiz Zapatero


Kyurae Kim


Xianda Sun


Zuheng(David) Xu


Google Summer of Code Students

GSoC 2021GSoC 2020